Styrcon - paropriepustné zateplenie


Pri prezentácii izolačného materiálu Styrcon a zatepľovacieho systému STYREXON na rôznych stavebných výstavách a veľtrhoch u nás i v zahraničí boli ich prednosti viackrát ocenené. Používa sa na: zateplenie budov z kameňa, alebo nepálenej tehly, zateplenie novostavieb so zvyškovou vlhkosťou z poterov a omietok, zateplenie výškových stavieb bez požiarneho obmedzenia. Potrebujete paropriepustné zateplenie s nehorľavou izoláciou? STYREXON je to pravé riešenie.


STYREXON®

styrexon

STYRCON® je zmes polystyrénového granulátu a cementu, ktorá sa po zamiešaní lisuje do dosiek o konštantných rozmeroch 0,9 x 0,45 m a variabilnej hrúbke od 30 do 90mm. Vytvára sa tak tepelnoizolačná hmota s malou objemovou hmotnosťou, kde povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá dokáže prenášať zaťaženie a dodáva materiálu pevnosť. Táto štruktúra spôsobuje, že STYRCON má:

 • Výborná paropriepustnosť, ktorá je daná vysokou makropórovitosťou v priestoroch medzi granulami polystyrénu. Nedochádza tak k vlhnutiu muriva, ku vzniku plesní ani ku kapilárnemu vzlínaniu vody. Naopak, murivo sa vysušuje. Praktický význam je v tom, že sa môžu zatepliť aj staršie budovy s vlhkým murivom, alebo naopak, rýchlo postavené novostavby s ešte zabudovanou vlhkosťou. Výborné difúzne vlastnosti sú dané veľkou kapacitou priestoru medzi guličkami, do ktorých môžu vodné pary difundovať.
 • Nehorľavosť spôsobuje cementový skelet oddeľujúci jednotlivé polystyrénové granule od seba a tak zabraňuje šíreniu plameňa. Materiál je zaradený podľa STN 730862 do sk. A - "nehorľavý". Vďaka tomu môže byť použitý na zateplenie aj výškových stavieb bez obmedzenia požiarnou výškou.
 • Rozmerová stálosť je zabezpečená cementovým skeletom. Navyše vytvára sa tým aj tepelno-akumulačná vrstva, ktorá tlmí teplotné výkyvy atmosféry. STYRCON sa vďaka cementu správa ako silikát, nie plast (polystyrén), ľahko prijíma iné silikátové hmoty (cement, omietku, stavebné lepidlá ...) a má podobnú tepelnú rozťažnosť.

Kontaktný tepelnoizolačný systém

Zatepľovací systém STYREXON sa používa na zlepšenie tepelnoizolačných schopností obvodového muriva novostavieb, ako aj dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov, s dôrazom na zachovanie, resp. zlepšenie paropriepustnosti fasád a dodržaní podmienky nehorľavosti. Obvodový plášť môže tvoriť betónový panel sendvičového typu, panel z iných hmôt (pórobetón, keramzitbetón, struskopemzobetón a pod.), murivo z tehly, resp. dutinových keramických tvárnic.

Zatepľovací systém STYREXON je kontaktný spôsob zateplenia objektov z vonkajšej strany. Tepelnú izoláciu tvoria polystyréncementové dosky Styrcon konštantných rozmerov 450 x 900 mm a hrúbke 50 až 100 mm, v intervale po 10 mm. Tie sa prichytia na pripravený povrch fasády lepením cementovým stavebným lepidlom a kotvením pomocou plastových tanierových hmoždiniek. Po celoplošnom armovaní povrchu styrconových platní sklotextilnou tkaninou vnorenou do cementového lepidla sa finálna úprava sa vykoná ušľachtilou tenkovrstvovou omietkou a príp. fasádnym náterom.

Firma Styrcon, s.r.o. ponúka investorom a realizátorom kompletný zatepľovací systém. Zároveň aj zaškolenie do technologického postupu zatepľovacích prác týmto systémom. Na tomto základe je potom možné vydať potvrdenie o zaškolení a licenciu, ktorou sa realizačná firma preukáže investorovi, resp. pri výberovom konaní.

Zatepľovací systém STYREXON predstavuje jeden produkt a tak sa aj predáva. Je dôležité, aby vládla súhra medzi jednotlivými komponentami. Nie je možná zámena materiálov (napr. tanierových hmoždiniek, cementového lepidla a pod.). Systém si tak zachová vlastnosti, ktoré má dekladované.


Využitie

STYRCON 200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Zmes je homogénna a vďaka cementovému skeletu získava kvalitatívne nové vlastnosti.

Technická dokumentácia

Pre Slovenskú republiku:

 • Technické osvedčenie: TO 2103A/03/0233/O/O04

Pre Českú republiku:

 • Technické osvedčenie: STO-00-0842/Z
 • Certifikát zhody: C-00-0573/Z

PATENT: 277772


Aplikácia zatepľovacieho systému

1. Zakladanie prvého radu

 • Soklové lišty sa fixujú na fasádu tak, aby neprevísali a poskytovali pevnú oporu pre styrconové dosky. Prednú hranu lišty treba do Styrconovej dosky čiastočne vtlačiť tak, aby medzi panelom a lištou neostala vôľa. Styk lišty s panelom na prednej strane treba kvôli dilatácii následne prekryť pásom sklomriežky.
 • Styrconové dosky sa prichytávajú na rovný, pevný a čistý podklad bodovo nasledovne: Vrstva lepidla sa nanesie po krajoch kratších strán styrconovej dosky. Pásy lepidla majú mať šírku cca 100 mm a hrúbku 3-4 mm. V miestach predpokladaného umiestenia kotiev sa na styrcon tak isto nanesú terče cem. lepidla s priemerom cca 150 mm.
 • Dosky sa priložia na soklovú lištu, pritlačia a prichytia plastovou príchytkou na dvoch miestach o podklad.

Technologická prestávka min. 24 hod.

 • Je určená, aby osadenie prvého radu bolo dostatočne pevné a prenieslo zaťaženie ďalších radov.

2. Zakladanie ďalších radov

 • Ďalšie rady styrconových dosiek sa sobom lepenia tak, že sa ukladajú na väzbu (aj v rohoch), pričom treba dbať na zachovanie rovinnosti (pomocou olovnice, 2m dlhej kontrolnej laty).
 • Každý panel sa prichytí 2 plastovými príchytkami (vyvŕtaný otvor musí byť cca o 10 mm dlhší ako je dĺžka príchytky). Do betónu a plnej tehly treba vŕtať s príklepom, s vrtákom o 10 na priemer príchytky, do pórobetónu a dierovanej tehly bez príklepu a s vrtákom o 9 (o číslo menším ako priemer príchytky).

Technologická prestávka min. 24 hod.

 • Na vytvrdnutie a získanie pevnosti cementového lepidla.

3. Zabrúsenie a penetrácia podkladu

 • Po vytvrdnutí cementového lepidla sa zateplený povrch prebrúsi tak, aby mal maximálnu rovinnosť.
 • Takto pripravená fasáda sa napustí penetračným náterom, zriedeným v danom pomere. Náter slúži na zlepšenie priľnavosti povrchovej úpravy a odprašnenie podkladu.

Technologická prestávka min. 2 hod.

 • Na zaschnutie penetračného náteru.

 

1.styrexon 2.styrexon

4.styrexon

4. Výstužná vrstva

 • Pásmi sklomriežky, prípadne rohovými lištami treba vystužiť rohy otvorov na fasáde (okná, dvere a pod.) aby sa zabránilo tvorbe diagonálnych ťahových trhlín, tiež rohy budovy a ostatné členiace prvky stavby.
 • Následne sa nanesie vrstva cementového lepidla naneseného zubovým hladidlom 10x10mm. Do nej sa vtlačí sklomriežka a zatrie tak, aby bola celá vnorená do lepidla o výslednej hrúbke cca 4 mm. Poloha sklomriežky by mala byť v dvojtretinovej hrúbke cementového lepidla. Prekrytie pásov sklomriežky je 0,1 m. Platí to aj pre nárožia budovy, kde prekrytie musí byť z jednej aj druhej strany fasády.

Technologická prestávka min. 5 dní

 • Na dostatočné vyzretie výstužnej vrstvy.

5. Povrchová úprava

 • Na výstužnú vrstvu sa nanesie príslušný penetračný náter a po zaschnutí sa aplikuje ušľachtilá, tenkovrstevná omietka.
 • Nanáša sa striekaním, alebo pomocou oceľového hladidla a vytvorením požadovanej štruktúry plastovým hladidlom, resp. štrukturálnym valcom.

Zasady zatepľovania

Postup prác systémom STYREXON je, až na niekoľko detailov, zhodný s inými zatepľovacími systémami. Správna funkčnosť zateplenia závisí okrem iného najmä od správnosti riešenia detailov a kvality realizácie. Pravidlá a postupy uvedené v Technologickom predpise je treba dodržať, aby bola zabezpečená kvalita realizovaných prác.

UKLADANIE STYRCONOVÝCH DOSIEK

 • Styrconové dosky sa ukladajú na väzbu tak, aby sa striedali vertikálne spoje dosiek. Väzbu treba dodržať i na nárožiach, kútoch a iných výstupkov fasády budovy.
 • Pri montáži treba dbať na geometrickú presnosť ukladania dosiek, aby v mieste styčných škár nevznikala nežiadúca medzera. Rovinnosť hrán treba podľa potreby upraviť brúsnou doskou.
 • Styk styrconových dosiek nesmie byť vyplnený cementovým lepidlom.

PRICHYTÁVANIE STYRCONOVÝCH DOSIEK

Prichytávanie izolácie sa realizuje bodovým lepením k podkladu a následným kotvením pomocou tanierových hmoždiniek (TH).

 

Lepenie:

 • Na nosný, rovinný, tlakovou vodou odprašnený povrch pomocou cementového lepidla. Lepidlo sa nanáša na rubovú (zadnú) stranu styrconových dosiek, ktorá je drsnejšia ako lícna. Pri ukončení systému musí byť podlepenie dosiek po celej dĺžke bez prerušenia nanášaného lepidla (bez medzier tak, aby vzduch neprenikal medzi zateplenie a pôvodnú fasádu).
 • Vrstva lepidla sa nanesie po krajoch styrconovej dosky. Pásy lepidla majú mať šírku cca 100 mm a hrúbku 3-4 mm. V miestach predpokladaného umiestenia kotiev sa na STYRCON nanesú terče cementového lepidla s priemerom cca 150 mm.
 • Ukončenie treba urobiť pomocou výstužnej vrstvy s presahom sklomriežky aspoň 0,1 m, príp. pomocou ukončovacieho profilu.
 • Dosky pílené na menšie rozmery sa lepia k podkladu celoplošne. Týka sa to hlavne zatepľovania ostení, ríms, atiky a pod.

Hmoždinkovanie:

 • Tanierová hmoždinka (TH) je nosným prvkom zatepľovacieho systému.
 • Styrconový panel sa štandardne kotví dvomi TH, vo vzdialenosti 0,15-0,2 m od krajov dosky.
 • V prípade skracovania dosiek platí ak je horizontálny rozmer väčší ako vertikálny, kotví sa 2ks TH, ak je horizontálny rozmer menší ako vertikálny, kotví sa doska jednou TH.
 • Pri výške zateplenia nad 10m sa každý panel kotví tromi TH.
 • Posledný rad styrconových platní pri hornom ukončení budovy sa tiež kotví tromi TH.
 • Pri bočnom ukončení budovy sa do každej horizontálnej špáry medzi krajnými doskami pridá jedna TH.
 • Pre podklad z betónu a keramické tvárnice je určený priemer vrtáka 10mm, pre podklad z pórobetónu je to 9 mm.